Harmonogram Działań w sprawie Projektowanej Zmiany Ustroju Szkolnego

23 sierpnia 2016

- Posiedzenie Prezydium ZOŚ ZNP
- Omówienie zadań ogniw ZNP dotyczących projektowanych przez MEN zmian w ustroju szkolnym

25 sierpnia 2016

- Posiedzenie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP

Przyjęcie

- stanowiska Okręgu Śląskiego ZNP
- harmonogramu działań ogniw ZNP Okręgu Śląskiego ZNP

30 sierpnia 2016

- Zebranie prezesów oddziałów Okręgu Śląskiego ZNP
- Omówienie harmonogramu, form i metod działania poszczególnych ogniw związkowych
- Zdynamizowanie akcji składania elektronicznych podpisów pod PETYCJĄ W OBRONIE POLSKIEJ SZKOŁY www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

1 września 2016

- Uruchomienie na stronie internetowej Okręgu Śląskiego ZNP platformy informacyjnej i umieszczanie  na niej zgłaszanych przez ogniwa związkowe problemów  i zagrożeń wynikających z projektowanych przez MEN zmian ustroju szkolnego

Do połowy września

- Przygotowanie i rozprowadzenie w ogniskach ZNP materiałów informacyjnych
        – ulotki, plakaty
        – listy otwarte do nauczycieli i rodziców / opiekunów
        – stanowiska ZG ZNP i Okręgu Śląskiego ZNP

31 sierpnia 2016

- Rozpoczęcie spotkań związkowych z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, dyrektorów placówek oświatowych, rodziców, rad pedagogicznych i pracowników oświaty, OPZZ, organizacji pozarządowych, …
        – w rejonach
        – w oddziałach
        – w ogniskach ZNP

6 września 2016

- Udział przedstawicieli Okręgu Śląskiego ZNP w posiedzeniu Sejmu podczas pierwszego czytania projektu ustawy (inicjatywa obywatelska ZNP)

20 września 2016

- Posiedzenie Prezydium ZOŚ ZNP
- Przygotowanie relacji z przebiegu akcji informacyjnej dotyczącej zmian w ustroju szkolnym

27 września 2016

- Udział przedstawicieli Okręgu Śląskiego ZNP w posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP

koniec września 2016

- Podsumowanie I etapu akcji informacyjnej
- Spotkania w rejonach
- Przygotowania do pikiety przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach

10 października 2016

- Pikieta przed Urzędem Wojewódzkim
- Wręczenie petycji Wojewodzie Śląskiemu