Pensje Nauczycieli z Budżetu – cel i zakres inicjatywy ustawodawczej.

Cel i zakres inicjatywy ustawodawczej:

1. Inicjatywa ustawodawcza dotyczy nowych zasad finansowania zadań oświatowych. Zmiany proponowane w inicjatywie oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie – gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych.

2. Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty i ustawę Karta Nauczyciela.

3. Zmiany proponowane w inicjatywie nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, w niczym nie naruszają kompetencji samorządów w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli.

4. Dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli dotyczy wyłącznie szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji można przeczytać tutaj.

plakat