Stanowisko Zarządu Okręgu Śląskiego w sprawie reformy ustroju szkolnego

My, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego z terenu Okręgu Śląskiego, jako pracownicy oświaty i rodzice, doświadczeni skutkami licznych rewolucji w oświacie wprowadzanych przez kolejne ekipy rządzące, wyrażamy zaniepokojenie następną próbą „politycznej naprawy polskiego systemu edukacji” i jej konsekwencjami.

Świadomi potrzeb polskiej oświaty, widzimy konieczność zmian programowych, a nie strukturalnych. Polska edukacja nie jest w ruinie! Ma wiele sukcesów potwierdzonych badaniami naukowymi przez krajowe i zagraniczne ośrodki.

Potrzebujemy pozytywnych, mądrych racjonalnych zmian, które pozwolą uchronić szkołę od zaprzepaszczenia dotychczas wypracowanych osiągnięć.

Polskiej oświacie – jednej z najważniejszych dziedzin życia i rozwoju społeczeństwa, nie są potrzebne:

    – przeładowane szkoły i kumulacja roczników w 2019 roku,
    – przekreślenie dotychczasowego dorobku gimnazjów wraz z osiągnięciami uczniów i wypracowanym ceremoniałem szkolnym,
    – rozbicie zespołów nauczycieli, uczniów i rodziców wspólnie pracujących na ten dorobek,
    – problemy komunikacyjne związane z przemieszczaniem się uczniów w obrębie kilku budynków,
    – nieefektywny system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    – zagrożenia utratą pracy i brak stabilizacji w zawodzie w związku ze zmianami organizacyjnymi (co obejmie ok. 37 tys. nauczycieli, 7,5 tys. dyrektorów, 30 tys. pracowników administracji i obsługi),
    – generowanie nowych kosztów dla jednostek samorządów terytorialnych,
      i wiele innych negatywnych skutków.

Reforma oświaty dotyczy ok. 6,5 mln ludzi – uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zmiany nie mogą być planowane w gabinetach ministerialnych, bez uczciwych i merytorycznych konsultacji ze środowiskiem oświatowym, samorządowym i naukowym.

Reforma goni reformę: gimnazjalna, maturalna, programowa, obniżenie wieku szkolnego – to tylko niektóre z wprowadzonych w ostatnich latach zmian w polityce edukacyjnej. Żadna z nich nie została rzetelnie podsumowana i rozliczona.

Reformę wprowadzają politycy, a odpowiedzialność ponoszą pracownicy oświaty!

DLATEGO APELUJEMY:

SZANUJMY RZECZYWISTY DOROBEK POLSKIEJ SZKOŁY!

ZOSTAWMY STRUKTURĘ SYSTEMU OŚWIATY W SPOKOJU !

CAŁY WYSIŁEK I ŚRODKI FINANSOWE SKIERUJMY NA WSPARCIE  SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA!

NIECH PRAWDZIWIE DOBRĄ ZMIANĘ ODCZUJE UCZEŃ, RODZIC, NAUCZYCIEL!